Caroline Carré de Malberg

Caroline Carré de Malberg Caroline Carré de Malberg
französische Katholikin
Geburtsdatum: Mittwoch, 8. April 1829
Sterbedatum: Mittwoch, 28. Januar 1891
Sternzeichen: Widder / Widder Frau

Darstellung: Klassisch | Mobil
Datenschutz